KURZY PRO DĚTI

Naše kurzy jsou určeny dětem už od 1 roku do 10 let. Rozdělení do věkových skupin, umožňuje dětem kontinuální rozvoj a celá skupina tak společně vyrůstá a posunuje se.

Malé děti se v Altíku učí především pomocí pohybových her, starší děti sami tvoří choreografie a představení, s nimiž vystupují zejména na kulturních komunitních akcích či na představeních jako je Mikulášské představení, Den tance, Rozkvetlý Altík, a Závěrečné vystoupení. Starší děti se účastní přehlídek a festivalů dětského scénického tance a divadla.

NEJMENŠÍ DĚTI

Lekce je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a zejména na prohloubení jejich vzájemného vztahu. V hodině se hravou formou využívá dotek, pohyb a cílená stimulace pomocí hraček a zdravotnických pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Kromě pohybových her je dítěti dán prostor pro zkoumání a objevování. Rodič je podporován k pozorování dítěte, aktivně vstupuje do jeho her, jejichž součástí jsou písně (doprovázené hrou na kytaru, klavír, nebo Orffovy nástroje) a mluvené říkanky inspirované ročními obdobími a lidovými i umělými písničkami pro děti. Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku dítěte a jeho vztah k hudbě. Na závěr hodiny je věnovaný čas rodičům pro protažení. Vše se odehrává v nehodnotící atmosféře.

POHYBOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI

PRO DĚTI 1-2 ROKY

Středa 09:30 h

PRO DĚTI 2-3 ROKY

Středa 10:50 h

PŘEDŠKOLÁCI

Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance, kultivují tak své pohybové dovednosti, rozvíjí svůj smysl pro rytmus a zostřují svou schopnost koordinace. Tvořivými tanečními hrami, které vycházejí ze spontánní dětské hry a jejich bohaté fantazie, se učí odvaze a zdravému sebevědomí při tvořivosti, zlepšují své soustředění a posilují vzájemnou citlivost. Naučí se správnému držení těla, protáhnou si celé tělo, zvládnou základní taneční kroky v souladu s hudbou a naučí se několik choreografií. Dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme jeho vztah k hudbě, je motivováno k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Děti se učí citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.

TANEČNÍ A POHYBOVÉ HRY S ŽIVOU HUDBOU

PRO DĚTI 3-5 LET

Středa 13:45 h

TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA S ŽIVOU HUDBOU

PRO DĚTI 3-5 LET

Čtvrtek 14:00 h

PRO DĚTI 4-6 LET

Čtvrtek 15:15 h

PRO DĚTI 6-8 LET

Úterý 14:15 h

ŠKOLÁCI

Děti se učí nové taneční kroky, zpevňují tělo a získávají větší pružnost a ohebnost. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou. Naučí se tancem vyjádřit náladu i příběh a navzájem spolu komunikovat. V hodinách je kladen důraz na technickou průpravu a dovednost improvizace. Děti se věnují základním pravidlům kompozice a interpretace, studují choreografie, se kterými se mohou účastnit přehlídek scénického tance. Učí se o náležitostech prostoru, vztahu jednotlivce a skupiny, o vynaložené energii a kvalitách pohybu. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem. Děti mají prostor pro vlastní tvorbu a realizaci nápadů. V hodinách se zaměřujeme na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, soustředění, uvolnění a týmovou práci.

TVOŘIVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA S ŽIVOU HUDBOU

PRO DĚTI 8-11 LET

Úterý 15:30 h

PRO DĚTI 7-9 LET

Středa 15:00 h