KURZY PRO DĚTI

Naše kurzy jsou určeny dětem už od 1 roku do 10 let. Rozdělení do věkových skupin, umožňuje dětem kontinuální rozvoj a celá skupina tak společně vyrůstá a posunuje se.


Malé děti se v Altíku učí především pomocí pohybových her, starší děti sami tvoří choreografie a představení, s nimiž vystupují zejména na kulturních komunitních akcích či na představeních jako ja Mikulášské představení, Den Tance, Rozkvetlý Altík, a Závěrečné vystoupení. Starší děti se účastní přehlídek a festivalů dětského scénického tance a divadla.

NEJMENŠÍ DĚTI

1-2 ROKY / 2-3 ROKY

Lekce je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a zejména na prohloubení jejich vzájemného vztahu. V hodině se hravou formou využívá dotek, pohyb a cílená stimulace pomocí hraček a zdravotnických pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Kromě pohybových her je dítěti dán prostor pro zkoumání a objevování. Rodič je podporován k pozorování dítěte, aktivně vstupuje do jeho her, jejichž součástí jsou písně (doprovázené hrou na kytaru, klavír, nebo Orffovy nástroje) a mluvené říkanky inspirované ročními obdobími a lidovými i umělými písničkami pro děti . Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku dítěte a jeho vztah k hudbě. Na závěr hodiny je věnovaný čas rodičům pro protažení. Vše se odehrává v nehodnotící atmosféře. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě.

Pohybové hry pro rodiče s dětmi

Pro děti 1-2 roky
Středa 09.30 h

Pro děti 3-5 let
Středa 10.50 h

PŘEDŠKOLÁCI

3-4 ROKY / 4-6 LET / 5-7 LET

Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance, kultivují tak své pohybové dovednosti, rozvíjí svůj smysl pro rytmus a zostřují svou schopnost koordinace. Tvořivými tanečními hrami, které vycházejí ze spontánní dětské hry a jejich bohaté fantazie, se učí odvaze a zdravému sebevědomí při tvořivosti, zlepšují své soustředění a posilují vzájemnou citlivost. Naučí se správnému držení těla, protáhnou si celé tělo, zvládnou základní taneční kroky v souladu s hudbou a naučí se několik choreografií. Dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme jeho vztah k hudbě, je motivováno k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Děti se učí citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.

Taneční a pohybové hry s živou hudbou

Pro děti 3-5 let
Středa 13.45 h

Pro děti 6-8 let
Středa 15.00 h

Pro děti 4-6 let
Čtvrtek 15.30 h

ŠKOLÁCI

6-8 LET / 7-10 LET

Děti se učí nové taneční kroky, zpevňují tělo a získávají větší pružnost a ohebnost. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou. Naučí se tancem vyjádřit náladu i příběh a navzájem spolu komunikovat. V hodinách je kladen důraz na technickou průpravu a dovednost improvizace. Děti se věnují základním pravidlům kompozice a interpretace, studují choreografie, se kterými se mohou účastnit přehlídek scénického tance. Učí se o náležitostech prostoru, vztahu jednotlivce a skupiny, o vynaložené energii a kvalitách pohybu. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem. Děti mají prostor pro vlastní tvorbu a realizaci nápadů. V hodinách se zaměřujeme na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, soustředění, uvolnění a týmovou práci.

Taneční a pohybová výchova

Pro děti 7-10 let
Pondělí 14.30 h

Street Art Fusion

Pro děti 7-10 let
Pondělí 15:45

Tvořivá taneční výchova s živou hudbou

Pro děti 6-8 let
Středa 15.00