KURZY

NÁŠ AKTUÁLNÍ ROZVRH NAJDETE ZDE

Naše kurzy jsou určeny dětem už od 1 roku do 16 let. Rozdělení do věkových skupin, umožňuje dětem kontinuální rozvoj a celá skupina tak společně vyrůstá a posunuje se.

Malé děti se v Altíku učí především pomocí pohybových her, starší děti sami tvoří choreografie a představení, s nimiž vystupují zejména na kulturních komunitních akcích či na představeních jako ja Mikulášské představení, Den Tance, Rozkvetlý Altík, a Závěrečné vystoupení. Starší děti se účastní přehlídek a festivalů dětského scénického tance a divadla.

V letních měsících tančíme naboso, v zimě v protiskluzových ponožkách nebo v lehké obuvi. Na hodinu je dobré mít pohodlné oblečení (legíny a tričko, dres a krátkou sukýnku), láhev s vodou a upravené vlasy (nejlépe svázané tak, aby dětem nepadaly do obličeje). Lekce začínají přesně, do prostoru je možno přijít 15 minut předem.

NABÍZÍME KURZY
– POHYBOVÉ TANEČNÍ VÝCHOVY
– DRAMATICKÉ VÝCHOVY

POHYBOVÁ TANEČNÍ VÝCHOVA

NEJMENŠÍ DĚTI (1-2 roky, 2-3 roky)
Lekce je zaměřená stejně na děti jako na rodiče a zejména na prohloubení jejich vzájemného vztahu. V hodině se hravou formou využívá dotek, pohyb a cílená stimulace pomocí hraček a zdravotnických pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte. Kromě pohybových her je dítěti dán prostor pro zkoumání a objevování. Rodič je podporován k pozorování dítěte, aktivně vstupuje do jeho her, jejichž součástí jsou písně (doprovázené hrou na kytaru, klavír, nebo Orffovy nástroje) a mluvené říkanky inspirované ročními obdobími a lidovými i umělými písničkami pro děti . Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku dítěte a jeho vztah k hudbě. Na závěr hodiny je věnovaný čas rodičům pro protažení. Vše se odehrává v nehodnotící atmosféře. Na lekci je vhodné mít pohodlné oblečení pro rodiče i pro dítě.

PŘEDŠKOLÁCI (3-4 roky, 4-6 let, 5-7 let)
Děti se tvořivým a hravým způsobem seznamují s kouzelným světem hudby a tance, kultivují tak své pohybové dovednosti, rozvíjí svůj smysl pro rytmus a zostřují svou schopnost koordinace. Tvořivými tanečními hrami, které vycházejí ze spontánní dětské hry a jejich bohaté fantazie, se učí odvaze a zdravému sebevědomí při tvořivosti, zlepšují své soustředění a posilují vzájemnou citlivost. Naučí se správnému držení těla, protáhnou si celé tělo, zvládnou základní taneční kroky v souladu s hudbou a naučí se několik choreografií. Dítěti poskytujeme prostor pro objevování vlastního pohybu a rozvíjíme jeho vztah k hudbě, je motivováno k vlastnímu tvůrčímu projevu v taneční improvizaci. Děti se učí citlivosti k vlastnímu tělu a k ostatním dětem ve skupině.

ŠKOLÁCI (6-9 LET, 10-12 let, 12-16 let)
Děti se učí nové taneční kroky, zpevňují tělo a získávají větší pružnost a ohebnost. Poznají lépe pohybové a výrazové možnosti svého těla a naučí se koordinovat pohyb s hudbou. Naučí se tancem vyjádřit náladu i příběh a navzájem spolu komunikovat. V hodinách je kladen důraz na technickou průpravu a dovednost improvizace. Děti se věnují základním pravidlům kompozice a interpretace, studují choreografie, se kterými se mohou účastnit přehlídek scénického tance. Učí se o náležitostech prostoru, vztahu jednotlivce a skupiny, o vynaložené energii a kvalitách pohybu. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem. Děti mají prostor pro vlastní tvorbu a realizaci nápadů. V hodinách se zaměřujeme na přirozenou spontaneitu, rozvíjení fantazie, pohybovou koordinaci, soustředění, uvolnění a týmovou práci.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A TANEČNÍ DIVADLO

PŘEDŠKOLÁCI (4-6 LET)
Dramatická výchova pro děti předškolního věku je určena všem dětem tohoto věku. Společně s dětmi budujeme bezpečné prostředí, které podpoří jejich přirozenou hravost a pomůže rozvíjet jejich vlastní nápady. Hodiny dramatické výchovy umožňují dítěti vidět svět i z jiných perspektiv. Děti se během dramatické výchovy učí pracovat se svým tělem a hlasem a učí se být vědomé vlastního jednání. Divadlo učí naslouchat druhým, ale i sobě; je proto skvělým prostředím pro osvojení si principů kolektivní činnosti, i schopnosti prosadit se. 

ŠKOLÁCI (6-10, 11-14, 13-17)
Dramatická výchova díky svým principům pomáhá formovat zdravě sebevědomého člověka, který umí dát prostor ostatním, ale nebojí se zároveň postavit za vlastní stanoviska a je si vědom vlastního jednání. Nezáleží na tom, zda dítě směřuje k uměleckému povolání nebo ne. Ve skupině se děti učí pozitivním vzájemným vztahům, a vzniká tak bezpečné prostředí pro objevování, hru, svobodnou tvořivost a práci s fantasií. V hodinách dramatické výchovy získávají děti prostředky k práci s pohybem a hlasem, osvojují si kritické myšlení a učí se od sebe samých. Kultivuje se jejich osobitý herecký a tělesný projev, učí se hledat zkratku a metaforu při tvorbě příběhu. Hodiny dramatické výchovy umožňují dětem vhled do podstaty divadla a dramatu. V neposlední řadě umožňují najít v divadelní tvorbě, tanci a pohybu svoji seberealizaci, potěšení a pocit úspěchu.